Platy a mzdy 2015

Archív

Jak vypočítat daňové přiznání

Fyzické osoby, které budou v roce letošním i v letech dalších podávat daňové přiznání z příjmu fyzických osob, mají hned dvě možnosti, jak vypočítat základ daně z příjmu fyzických osob. Obecně nejjednodušším způsobem, jak si urychlit čas i počítání, jsou online kalkulačky, které jsou schopny během několika minut vypočítat částku. I v jejich případě je ale nutné, aby fyzická osoba dopředu znala jednotlivé částky, které jsou pro správný výpočet naprosto nezbytné. Jak si celou situaci ulehčit?

K čemu ale taková daňová kalkulačka přesně slouží a jakého výsledku se dočkáte?

Daňová kalkulačka vypočítává daň z příjmu fyzických osob, kterou budete muset s největší pravděpodobností za loňský rok zaplatit. Nezapomínejte, že pokud s platíte penzijní připojištění nebo dokonce splácíte pravidelně hypotéku, s pomocí daňové kalkulačky budete schopni vypočítat, o kolik se vám daňová povinnost za loňský rok razantně snižuje. Pro správné vyplnění je nutné znát zejména následující údaje: příjmy od všech dosavadních zaměstnavatelů a nezdanitelné části základu daně. Ke každému bodu se navíc vztahují položky, které je rovněž nutné vyplnit, zejména sem patří například dílčí základy daně z majetků, ostatních příjmů nebo ze závislé činnosti, uplatňovaná výše ztráty nebo úroky z úvěrů, pojištění a další částky, které souvisí s nezdanitelnými položkami.

Výjimkou rozhodně nejsou ani slevy na dani, které ovšem nemůže v současné době uplatnit rozhodně každý. Slevy na dani souvisí například se slevou na manželku/manžela, na dítě, studium, invaliditu všech tří stupňů apod.

Vložil Jak na daňové přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak vypsat daňové přiznání

Daňové přiznání z příjmu fyzických osob je třeba vyplnit a odevzdat do 1. dubna a razantně se tak krátí čas všem, kdo tuto povinnost mají. Vyplnění správných formulářů je pořádný oříšek i pro ty, kdo daňové přiznání vyplňují každý rok a dodržet termín odevzdání rovněž není pro některé výrazně jednoduchou záležitostí. Ne každý ovšem nechává tuto činnost na poradcích a účetních, většina chce ušetřit nemalé peníze a do vyplnění se proto pouští sami.

Na první straně formuláře je nutné vyplnit některé základní údaje nejen o poplatníkovi, ale i finančním úřadu, ke kterému konkrétní poplatník přísluší – na základě trvalého bydliště.

Vše ale začíná na straně druhé, kde jsou konkrétní údaje o základu daně nebo ztrátách. Největším pomocníkem vám v tomto případě bude dokument, který si vyžádáte u svého zaměstnavatele – jen v případě, že za vás daňové přiznání nepodává sám zaměstnavatel, pak si s daňovým přiznáním nemusíte dělat žádné starosti. Jde o potvrzení o příjmech, kde každý zaměstnanec, který v minulém roce odvedl daň, uvidí nejen své příjmy, ale i odvody týkající se daně nebo zdravotního a sociálního pojištění. Konkrétní údaje a čísla z potvrzení o příjmech je pak třeba přesně uvádět i do daňového přiznání.

Potvrzení o příjmech od zaměstnavatele nezískávají jen ti zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na hlavní či vedlejší pracovní poměr, ale dokonce i ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce a zaměstnavatel za ně odvádí daň – nemají úlevu na dani, kterou je možné podepsat jen u jednoho zaměstnavatele.

Vložil Jak na daňové přiznání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Datové schránky

Podle posledních průzkumů je Česká republika jediným státem, kde je používání datových schránek povinností, ale jen pokud mluvíme o právnických osobách. V České republice je volbou každé fyzické osoby, zda si datovou schránku zřídí a některé úkony tak budou vyřizovat pouze elektronicky, či nikoli. Vyřízením datové schránky se ovšem fyzická osoba zavazuje k tomu, aby pravidelně do schránky nahlížela a dokumenty si vyzvedávala.

Datové schránky se v České republice dočkaly svého vzniku v roce 2009 a často jsou označovány jako elektronické uložiště, které primárně slouží hlavně k pravidelnému doručování elektronické pošty a dokumentů. Doručování probíhá mezi dvěma stranami – na jedné straně stojí orgány veřejné moci a na straně druhé zase právnické a fyzické osoby. Pro fyzické osoby doposud v České republice nevznikla povinnost v souvislosti s vyřízením datové schránky – jde o svobodnou volbu každého.

Do datových schránek jsou zasílány datové zprávy, přičemž všechny musí být označeny konkrétní elektronickou značkou, tzv. e-razítkem. Každý, kdo si zřídí datovou schránku, má dvě možnosti výběru pokud jde o zprávu s tím, že do datové schránky byly odeslány informace. Jednak je možné nechat se upozornit SMS zprávou na mobilní telefon – v tomto případě jde o zpoplatněnou službu, nebo prostřednictvím emailu zcela zdarma.

Samostatnou věcí je přístup do datové schránky a způsob zabezpečení si vybírá samotný uživatel schránky. Skládá se z uživatelského jména, které je náhodně vygenerováno a do budoucna jej nelze měnit a hesla, které si uživatel sám zvolí, nikdy však nesmí být shodné s přihlašovacím jménem. Pokud je heslo několikrát při přihlašování chybně zadáno, systém se pro konkrétního uživatele zablokuje.

Vložil Datová schránka | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zákoník práce agenturní zaměstnávání

Pravidla a podmínky agenturního zaměstnávání jsou stanoveny zákoníkem práce. V první řadě nutno zmínit, že zaměstnanec není v pracovním poměru přímo se zaměstnavatelem, ale pouze s agenturou práce. Pracovní smlouva se nazývá dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agenturou práce, případně se může jednat o dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Není nic výjimečného, že ve smlouvě není uveden zaměstnavatel, ale agentura, která práci zprostředkovala a vyhověla tak oběma stranám – zaměstnanci i zaměstnavateli.

Ačkoli je formálním zaměstnavatelem přímo pracovní agentura, zaměstnanec je spadá pod řídícího pracovníka ve firmě, ve které právě vykonává práci. Je tedy povinen poslouchat rozkazy a nařízení související s výkonem jeho činnosti, stejně tak podléhá kontrole výhradně ze strany vedoucího společnosti nebo vedoucího pozice, pod kterého aktuálně spadá. Plat je však zasílán pracovní agentuře, která nejdřív strhává veškeré poplatky a následně odesílá peníze přímo zaměstnanci. Agenturní zaměstnávání se uplatňuje hlavně v souvislosti s brigádníky, náhradami za mateřskou dovolenou nebo v souvislosti se sezónními pracemi a to jak u nás, tak především v zahraničí.

Agenturní zaměstnávání má pochopitelně jak řadu výhod, tak i své nevýhody, o kterých je dobré vědět ještě předtím, než se do některé z mnoha agentur u nás zapíšete. Agenturní zaměstnávání má především výhodu v tom, že je velmi flexibilní, hodí se zejména studentům nebo těm, v jejichž zájmu není pravidelný příjem a každodenní chození do zaměstnání.

Agenturní zaměstnávání je méně stabilní, ale může být příležitostí pro řadu studentů, kteří chtějí sbírat zkušenosti u různých zaměstnavatelů nebo se poohlížejí po brigádě v zahraničí.

Vložil Agenturní zaměstnávání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Agenturní zaměstnávání 2015

Agenturní zaměstnávání přímo souvisí se zaměstnanci, kterým byla práce zprostředkována prostřednictvím pracovní agentury. Práva a povinnosti jsou přitom stejné, ať už mluvíme o agenturním nebo klasickém zaměstnanci v pracovním poměru. Zpravidla se agenturní zaměstnávání sjednává v souvislosti s krátkodobými nebo občasnými brigádami, sezónními pracemi a to nejen u nás, ale i v zahraničí, případně s náhradami zaměstnanců za mateřskou dovolenou apod. Málokdo si je ale předem vědom podmínek, které s agenturním zaměstnáváním souvisí.

Nutno v první řadě zmínit, že zaměstnanec podepisuje smlouvu nikoli se zaměstnavatelem, ale pouze s konkrétní agenturou a firma si tak zaměstnance pouze „pronajme“. Z toho samozřejmě plynou i jisté poplatky, které jsou z platu odváděny přímo agentuře. Více méně systém výplat v tomto případě funguje tak, že zaměstnavatel neodvádí plat zaměstnanci, ale agentuře. Ta si zt platu strhne veškeré poplatky a následně odešle přímo zaměstnanci.

V současnosti se změny s agenturním zaměstnáváním podrobně řeší, agentury by se tak měly v příštím roce dočkat nových podmínek – s největší pravděpodobností bude firma mít možnost zaměstnat maximálně 15% zaměstnanců agenturních. Nový zákon by měl limitovat i podmínky, které by měly být stejné jak pro agenturní zaměstnance, tak i pro ty kmenové. Srovnatelné by měly být podmínky týkající se zejména pracovních a mzdových podmínek.

Každý, kdo práci svěřuje do rukou agentury, by měl brát ohled nejen na podmínky, ale hlavně na poplatky, které s vyřízením a sjednáním práce naprosto neodmyslitelně souvisí. Každá agentura si účtuje jiné poplatky, jenž se mohou lišit značně a navíc by ve výsledku mohly znamenat vysoké srážky z platu.

Vložil Agenturní zaměstnávání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Tabulky mzdy ve státní správě

Tabulky mzdy ve státní správě jsou platné od listopadu 2014, které se přímo vztahují k platovým podmínkám státního a veřejného sektoru. Od listopadu 2014 ale i několik tabulek mezd přibylo, v současné době jich je tedy celkem osm.

Každá z tabulek se soustředí na konkrétní skupiny státních zaměstnanců s tím, že výši platu ovlivňuje hned několik faktorů, například maximální dosažené vzdělání nebo délka praxe v konkrétním oboru.

Každá platová třída, která je platná pro obor nebo práci, se nadále rozděluje na několik stupňů, které udávají již zmíněnou praxi v oboru, jež se nevztahuje ke vzdělání a zahrnuje nejen dobu praxe, které konkrétní zaměstnanec dosáhl, ale i dobu výkonu vojenské či civilní služby nebo dobu péče o dítě.

V souvislosti se zaměstnanci ve státní správě a veřejném sektoru byly vyčleněny i speciální tarifní třídy, které platí jen pro některé zaměstnance v pracovním a služebním poměru. Speciální tarifní třídy jsou vyčleněny především pro příslušníky bezpečnostních sborů, konkrétně pro hasiče a policisty ve služebním poměru. Platové třídy a tarify závisí i na druhu práce sjednané v pracovní smlouvě a v závislosti na náročnosti práce. Jistou výjimkou jsou jen pracovníci, kteří mají sjednaný pracovní poměr ve zdravotnictví, pro které platí i rozdělení do několika kapitol v závislosti na jejich činnosti nebo zaměření.

Předpoklady vzdělání, které jsou potřebné pro výkon práce v konkrétní platové třídě:

1 a 2 platová třída

základní vzdělání

3 platová třída

střední vzdělání

4 platová třída

střední vzdělání nebo střední s výučním listem

5 platová třída

střední vzdělání s výučním listem

6 platová třída

střední s maturitou nebo s výučním listem

7 a 8 platová třída

střední vzdělání s maturitní zkouškou

9 platová třída

vyšší odborné vzdělání nebo střední s maturitou

 

10 platová třída

vysokoškolské v bakalářském programu nebo vyšší odborné vzdělání

 

11 a 12 platová třída

vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském programu

 

13 a 16 platová třída

vysokoškolské vzdělání v magisterském programu

 

Vložil Minimální mzda 2015 | Štítek , , , | Zanechat komentář

Pracovní smlouva vzor

Máte nastoupit do nového zaměstnání a jediné, co vás dělí od nástupu, je podpis pracovní smlouvy?

Každá pracovní smlouva by měla obsahovat určité náležitosti, které rozhodně není vhodné zanedbávat a v případě, že ve smlouvě nejsou některé konkrétní položky zmíněny, je na místě, abyste zaměstnavatele upozornili na některé změny.

Základem jsou samozřejmě údaje, které se přímo vztahují k oběma stranám. Následně je třeba zmínit konkrétní druh práce a místo jejího výkonu, den nástupu do práce a platnosti smlouvy.

Tyto podmínky jsou platné a udává je zákon, žádná pracovní smlouva se bez nich neobejde. Ve smlouvě je ale možno uvádět i další, zpravidla nepovinné, podmínky, které se k pracovnímu poměru vztahují a jsou v zájmu obou dvou stran.

V pracovní smlouvě tak mohou být uvedeny informace o zkušební době – pokud se na ní obě dvě strany dohodnou, následně pak práva a povinnosti zaměstnance a samozřejmě i práva a povinnosti zaměstnavatele. Nutno zmínit, že výše platu a mzdy není nezbytnou součástí pracovní smlouvy – může být určeno mzdovým výměrem a platí, že mzda a plat jsou informace, které musí být sjednány ještě před podpisem smlouvy, nikoli až po jejím podpisu, kdy by jedna či druhá strana nemusela souhlasit. Po podpisu smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat písemně zaměstnanci tzv. mzdový výměr, který bude obsahovat informace nejen o mzdě, ale i o její formě výplaty nebo termínu. Ve většině případů je součástí pracovní smlouvy i konkurenční doložka nebo doložka o zachování mlčenlivosti – obojí musí být sjednáno písemně a stvrzeno podpisy obou dvou stran.

Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Minimální mzda od 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 je sazba minimální měsíční mzdy stanovena na 9 200,- Kč a minimální hodinová mzda na 55,- Kč při čtyřiceti hodinách týdně. Pro většinu lidí, kteří pobírají minimální mzdu, je však důležitějším pojmem zaručená mzda, což jsou minimální stanovené cenové tarify pro konkrétní profese nebo pracovní činnosti, které jsou běžně v práci vykonávány.

Cenové tarify pro konkrétní skupiny jsou rozděleny na základě různých profesí do osmi základních skupin – základní rozdělení lze najít ve článku minimální hodinová mzda.

Přinášíme vám tabulku základních osmi skupin, kde jsou informace nejen o cenách, ale i jednotlivých profesích, pro které jsou konkrétní ceny platné.

Skupina

Profese

Měsíční mzda platná od

1. 1. 2015

1.

úklid, pomocné síly – brigády, nekvalifikovaní zaměstnanci – dělníci

9 200,- Kč

2.

sanitáři, školnické práce, výroba jídel z polotovarů, kopáčské práce

10 200,- Kč

3.

klempíři, kadeřníci, obsluha v restauracích, kuchaři, prodavači, jednoduché účetní

11 200,- Kč

4.

zdravotní sestry, záchranáři, instalatéři, porodní asistentky, mzdové účetní

12 400,- Kč

5.

učitelky s MŠ, instruktoři, personalisté, účetní

13 700,- Kč

6.

IT pracovníci, projektanti, programátoři, obchodníci

15 100,- Kč

7.

farmaceuti a lékaři, finanční ředitelé, učitelé na VŠ, zubaři

16 700,- Kč

8.

obchodníci v bankách, ředitelé a manažeři

18 400,- Kč

Vložil Minimální mzda 2015 | Štítek , , , | Zanechat komentář